Gezien alle berichtgevingen over het Coronavirus heeft het bestuur van Buurtbelangenvereniging Steinwijk besloten om de Algemene Ledenvergadering van 9 april tot een nader te bepalen datum uit te stellen.