Samenstelling bestuur
Voorzitter: Arnold Fickweiler
Secretaris: Marten Kuipers
Penningmeester: Jan Wagenaar
Bestuursleden: Peter Steinfort-Schaap, Anton Vierbergen en Tim Tiemens (aspirant bestuurslid)

Leden Commissie Communicatie: Cees Methorst en Agnes Methorst.

Wat doet de BBV?
De BuurtBelangenVereniging Steinwijk omvat het gebied liggend tussen de Slotlaan/Kastelenlaan/Proosdijerveldweg/Veenderweg. Ons doel is het beschermen en behartigen van de belangen van de bewoners o.a. op het gebied van de ruimtelijke ordening en de woon- en leefomgeving.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten, het stimuleren en ontwikkelen van beleids-en ideeënvorming, het verstrekken van informatie en het deelnemen aan overleg met overheden en andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden er acties op touw gezet waaronder begrepen het (doen) voeren van inspraak-, bestuurs-en civielrechtelijke procedures,en overige middelen die bevorderlijk zijn voor verwezenlijking van de doelstelling.
Wij als bestuur proberen relevante informatie over onze wijk aan de beslissers te geven en stellen ze daarmee in staat om,( onder andere op basis van onze informatie), goede beslissingen te kunnen nemen.
Het bestuur tracht een platform te creëren tussen de bewoners onderling, evenals met de beheerders van de wijk (politie en gemeente). Zodoende kunnen problemen aangaande het woon-en leefmilieu direct met de betrokken personen en/of instanties worden besproken. Het streven is dat op elke vergadering de wijkbeheerder/wijkregisseur aanwezig is om de lopende zaken door te nemen.

Om een indruk te krijgen van het werk van de vereniging treft u hieronder een aantal onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt/heeft gehouden:
– Verkeersproblematiek
– Parkeerproblemen
– Het Proosdijpark
– Het bouwen aan de website
– Het zoeken naar mogelijkheden voor meer contact tussen de leden door o.a. een nieuwjaarsborrel
– Bezinning op de toekomst van de vereniging door middel van een enquête onder onze leden
– Samenwerking met andere organisaties zoals Malkander, Sportservice
– Het afhandelen van klachten van onze leden
– Een actie om collectief zonnepanelen aan te schaffen
– Buitenspeeldag op de kinderboerderij
– Kunst in de wijk

Mee met de vooruitgang
Een laatste tijd gehoorde klacht naar ons toe, is gebrek aan profilering van de BuurtBelangenVereniging Steinwijk naar de bewoners en bezoekers van onze wijk.
Als antwoord hierop zijn wij bezig geweest met het bouwen van een vernieuwde website, waarop iedereen kan zien wie we zijn en wat we doen. U kunt ons ook volgen op Facebook.
Op de website staat informatie over onze wijk en is er de mogelijkheid om eenvoudig, zowel met ons als ook met bijvoorbeeld de wijkbeheerder, te communiceren. Ook de vergaderdata met de te behandelen agenda staan hier aangegeven. Het inlopen op een vergadering is natuurlijk altijd mogelijk.
Ook bestaat de mogelijkheid dat de leden zelf (na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur) berichten op de website kunnen plaatsen.

Lid worden van onze vereniging opdat wij samen sterker staan
Het ledenaantal bedraagt ongeveer 200 leden. Dit aantal zouden we graag zien stijgen, zodat wij namens nog meer wijkbewoners ons kunnen inzetten voor de belangen van de wijk en aan kunnen tonen dat wij samen sterk staan.
Gezien de contacten die zijn ontstaan en de goede ingang die we als bestuur bij de gemeente en diverse instanties hebben, is te verwachten dat we ook voor u nog meer kunnen bereiken.
In de afgelopen jaren heeft onze vereniging veel bereikt. In samenwerking met instanties zoals het Wijkteam en Malkander hebben wij kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in onze wijk. Wij vinden het belangrijk om samen prettig te kunnen wonen in de Steinwijk.
In onze wijk is altijd wel wat te doen en daarom is het van groot belang dat onze vereniging sterk blijft. Ook is het belangrijk dat onze vereniging een afspiegeling is van onze wijk en zijn bewoners. Op die manier zijn wij samen een volwaardige partner voor de gemeentelijke instanties waar we mee in gesprek zijn.
We hopen dat u daar ook een aandeel in wilt hebben.
Hiervoor kunt u lid worden van onze belangenvereniging.
De contributie bedraagt € 8,00 per jaar per huishouden. Voor dat bedrag zetten diverse vrijwilligers zich vele uren in voor een leefbare wijk waar wij allen deel van uit maken. Laat alstublieft zien dat u ons steunt en wordt lid.
Als u weet hebt van mensen die nieuw in uw straat zijn komen wonen, wilt u dat dan doorgeven aan onze secretaris: secretaris@steinwijk-ede.nl. Het bestuur wil op deze manier proberen de nieuwe bewoners in onze wijk in beeld te krijgen.

Wilt u ‘bouwen’ aan de wijk?
Kom en versterk het bestuur en wordt bestuurslid.
Het Steinwijk bestuur is een team van mensen, dat met plezier en onderlinge gezelligheid een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Versterking van het team is wenselijk. Op dit moment zoeken wij nog iemand die zich wil bezighouden met PR en Communicatie. Het zou fijn zijn om nog een vrouwelijk bestuurslid er bij te hebben. Heeft u tijd en wilt u uw talenten inzetten voor de wijk, neem dan contact met ons op.
Wij wachten op u…..

Veranderende tijden; de burger aan zet!
De economische situatie in ons land dwingt de gemeente tot het maken van keuzes. De zorg staat onder druk met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien ook voor ons in de Steinwijk. De gemeente zal steeds meer een beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen in de wijk. Dit vraagt van iedereen een andere houding: meer initiatieven en meer samenwerking (de verzorgingsstaat wordt omgevormd naar een verzorgingssamenleving).

Samen werken in de Steinwijk; wat is nodig?
De gemeente Ede wil wijkgericht werken, waarbij vragen vanuit de wijk centraal staan. Er wordt gezocht naar samenwerking met bewoners(groepen).
Om als BBV Steinwijk mee te gaan in deze ontwikkeling, is het belangrijk om te weten wat de inwoners van de Steinwijk nodig hebben. Hiervoor kunnen projecten en/of activiteiten aangedragen worden Te denken valt aan bijvoorbeeld straatspeeldag, burendag, kunst in de wijk, ……..
Kom met voorstellen, zodat wij deze samen met u en andere partijen verder kunnen brengen. U kunt ons mailen.