Samenvatting onderzoek

‘DE TOEKOMST VAN BBV STEINWIJK’

De hoofdvraag van het onderzoek was: In hoeverre sluiten de verwachtingen en behoeften van de leden en externe partijen aan bij het bestuur van de vereniging? Hoe kan de vereniging meer bekendheid geven aan wat ze doet in de wijk?

De hoofdvraag is beantwoord door middel van de resultaten uit de enquêtes en de interviews met de professionals uit de wijk. Het grootste deel (55%) van de geënquêteerde leden geeft aan dat de behoeften en belangen op dit moment goed behartigd worden. Een groot deel van de leden is de middelbare leeftijd gepasseerd is, wat maakt dat ze vaak naar tevredenheid wonen in de wijk. Daardoor geven ze aan niet zo veel wensen meer hebben ten aanzien van de wijk. Deze doelgroep geeft ook aan niet meer in staat te zijn om zelf actief deel te nemen aan de vereniging. Wel vindt men het gezellig om samen te komen. Een klein deel geeft aan dat ze het niet ziet zitten om ’s avonds op pad te gaan voor een bijeenkomst.

Een groot aantal leden geeft aan niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van het bestuur. 34% van de geënquêteerde leden geven aan enigszins betrokken te zijn, 19% geeft aan goed betrokken te zijn. 43% geeft aan slecht op de hoogte te zijn. Leden geven aan meer op de hoogte gehouden willen worden van genomen acties door het bestuur. De leden en professionals geven aan er baat bij te hebben om elkaar meer te ontmoeten tijdens sociale activiteiten. Om zo de sociale cohesie te bevorderen binnen de vereniging maar ook binnen de wijk. Dit zou ook bekendheid kunnen genereren van de vereniging in de wijk. Zo zijn er tijdens het onderzoek door leden ideeën geopperd om de bekendheid in de wijk te vergroten.

Tijdens de enquête hebben we bij de leden ook gevraagd naar hoe zij de toekomst van de vereniging voor ogen zien. 39% van de geënquêteerde leden gaf aan dat de verenging op de zelfde voet verder mag gaan de toekomst in. 20% van de leden verlangt naar meer betrokkenheid.

De geïnterviewde professionals gaven aan de volgende dingen te verwachten van het bestuur van de vereniging:
* Informerende- en signaleringsfunctie
* Vergroten van leefbaarheid in de wijk
* Stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven
* Meedenken bij vraagstukken in de wijk en wensen voor de toekomst

Naar aanleiding van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen op gesteld.

De onderzoekers bevelen het bestuur aan om de samenwerking met de leden op te zoeken, om zo gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen. Om zo te voorkomen dat het bestuur alle taken van de vereniging op zich neemt.

Doordat we van veel leden hebben gehoord dat ze meer op de hoogte gehouden willen worden, lijkt het een goed idee om de internetsite van de vereniging bij te gaan houden. En om periodiek een nieuwsbrief te versturen aan de leden over de genomen acties.

Van verschillende kanten komt het geluid dat de vereniging zich meer mag richten op sociale activiteiten. Het is ook een idee om de ledenvergadering aantrekkelijker te presenteren door middel van een mail met toelichting over de avond. Leden zijn niet altijd op de hoogte van het feit dat het tweede deel van de avond een informele lading heeft en gericht is op ontmoeting.

Uitgebreide verslaglegging van het onderzoek kunt u opvragen bij het bestuur.

 

Reactie van het bestuur op de enquête:

Naar aanleiding van bovengenoemde uitkomsten heeft het bestuur besloten om de uitkomsten van de enquête te aanvaarden. Ook wil het bestuur invulling geven aan de aanbevelingen die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

De eerste handeling zal zijn het opzetten en onderhouden van een nieuwe website. Het bestuur prijst zich gelukkig, dat één van onze leden bereid is gevonden de website op te zetten en te onderhouden. Op deze website zal o.a. informatie komen te staan over zaken waar het bestuur zich mee bezighoudt zodat leden hiervan in kennis worden gesteld. Verder zullen op de website data en acties van de vereniging worden geplaatst. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de leden ook zelf (na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur) berichten op de website kunnen plaatsen. Daarnaast zullen de leden ook op andere wijze, namelijk d.m.v. email en/of brieven, op de hoogte worden gehouden.

Verder is het bestuur bezig te bezien op welke wijze de leden meer betrokken kunnen worden bij eventuele sociale activiteiten, waarbij zij ook rekent op ideeën en inzet van de leden. Het bestuur is niet in staat om alleen de kar te trekken.

Ook wordt nagedacht om buiten de Algemene Leden Vergadering en de Nieuwjaarsreceptie meerdere momenten te creëren, waar de leden elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten.