Als Buurtbelangenvereniging hebben wij zeer regelmatig contact met o.a. de gemeente over de herontwikkeling van Loevestein 33 (het huidige Nationale Nederlanden).
Via de website zullen wij u op de hoogte blijven houden.

Wij hebben een globaal overzicht ontvangen van het proces m.b.t. Loevestein 33. Hierbij informatie over de onderzoeksfase (resultaat Nota van uitgangspunten).

De gemeente wil in juni een buurtdialoog gaan organiseren.
Graag ontvangt BBV Steinwijk vooraf vragen die bij de bewoners leven m.b.t. de ontwikkelingen van Loevestein 33. Dan kunnen deze vragen voor het buurtdialoog aan de gemeente overlegd worden.

 

Deze fase is onderverdeeld in de navolgende stappen:

I. Omgevingsdialoog met als essentie het ophalen van kansen en bedreigingen.
Met de ontwikkelaar is afgesproken dat als eerste stap een omgevingsdialoog wordt gevoerd om kansen en bedreigingen in beeld te brengen. Daarbij worden ook raadsleden en fractievolgers uitgenodigd. De omwonenden en andere stakeholders kennen het gebied als geen ander en kunnen wezenlijke informatie aanreiken voor een goede ruimtelijke ontwikkeling van de locatie. Er is inmiddels ook al vanuit de gemeente gesproken met een vertegenwoordiging van buurtbelangenvereniging Steinwijk. Daarbij is afgesproken dat de omgevingsdialoog in overleg met o.a. deze belangenvereniging wordt voorbereid. Daarmee wordt het meer een gezamenlijke bijeenkomst voor een goed gesprek.

II. Uitwerking van Nota van uitgangspunten.
Mede naar aanleiding van de opgehaalde informatie uit de eerste omgevingsdialoog zal een Nota van uitgangspunten worden opgesteld. In dit document wordt in elk geval een beschouwing gegeven van de bestaande stedenbouwkundige opzet van het grotere gebied, bestaande en gewenste functies en de resultaten uit de omgevingsdialoog. Op basis van deze beschrijvingen worden de kansen en bedreigingen inzichtelijk voor de herontwikkeling. Een massastudie maakt onderdeel uit van de Nota van uitgangspunten. Daarin worden de globale ontwikkelrichtingen met programmatische onderbouwing uitgewerkt. In deze fase wordt het college en de gemeenteraad via een informerende raadsbijeenkomst tussentijds betrokken bij de eerste ontwikkelrichting. Daarnaast zal een tweede omgevingsdialoog worden georganiseerd om de omwonenden en andere stakeholders tussentijds te betrekken bij de te maken keuzes.

III. Vaststelling Nota van uitgangspunten.
Als afronding van de onderzoeksfase zal de Nota van uitgangspunten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college en gemeenteraad. In de voorbereiding op deze vaststelling zal inspraak worden verleend.